Maatwerk binnen de jeugdhulp en het onderwijs.

Individuele begeleiding

Individuele specialistische begeleiding richt zich op de cliënt zelf. Deze begeleiding kan gericht zijn op het verbeteren van het gedrag thuis en het aanleren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen functioneren in de thuissituatie en/of in het onderwijs.  Voorbereidend op het zelfstandig wonen en/of tijdens zelfstandig wonen kan er vanuit Saul ambulante woonbegeleiding worden ingezet.   learn more

Systeembegeleiding

Specialistische ouder- of gezinsbegeleiding wordt uitgevoerd door een ervaren gezinshulpverlener. De begeleiding is gericht op het versterken van opvoedingsvaardigheiden,  eenheid creëren tussen opvoeders en psycho-educatie aanbieden voor het verkrijgen van inzicht in de problematiek.   learn more

Behandeling

Behandeling binnen Saul wordt vaak gekoppeld aan de specialistische begeleiding. Dit omdat de problematiek vaak niet eenzijdig van aard is. Te denken valt aan eetproblematiek, angstklachten, ernstige gedragsproblemen en dreigende schooluitval.   learn more

Exlusiecriteria

1. Wanneer er geen motivatie voor enige vorm van ondersteuning is.     2. Middelengebruik / verslaving waarbij het aangaan van een gesprek niet mogelijk is. 3. Wanneer diagnostiek voorliggend is. 4. Complexe psychiatrische problematiek waarbij de de specialistisch – GGZ voorliggend is.   learn more